پسوریازیس: ریز مغذی درمانی

یک گروه در معرض خطر احتمال وجود بیماری با خطر کمبود مواد مغذی حیاتی را نشان می دهد. شکایت پسوریازیس ولگاریس نشان دهنده کمبود مواد مغذی حیاتی برای

  • ویتامین D

در چارچوب داروی ریز مغذی ها ، از مواد حیاتی زیر (ریز مغذی ها) برای حمایت استفاده می شود درمان.

  • اسید چرب امگا 3 ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA)

توصیه های ماده حیاتی فوق با کمک متخصصان پزشکی ایجاد شده است. تمام گفته ها توسط مطالعات علمی با شواهد بالایی پشتیبانی می شوند. برای یک درمان توصیه ، فقط مطالعات بالینی با بالاترین سطح شواهد (درجه 1a / 1b و 2a / 2b) استفاده شد که به دلیل اهمیت بالای آنها ، توصیه درمانی را ثابت می کند. این داده ها در فواصل مشخص به روز می شوند.

* مواد حیاتی شامل ویتامین ها, مواد معدنی, عناصر کمیاب، حیاتی است اسیدهای آمینه، حیاتی است اسیدهای چرب، و غیره