پیشگیری | دیابت

پیشگیری

متأسفانه هیچ اقدامات پیشگیرانه ای وجود ندارد که بتواند از پیشرفت نوع 1 جلوگیری کند دیابت ملیتوس در مقابل ، توسعه دیابت با سبک زندگی سالم می توان به راحتی از شر نوع 2 جلوگیری کرد (به شرطی که هیچ عامل ژنتیکی اساسی در آن نباشد). برای حفظ وزن طبیعی و ورزش منظم باید مراقبت کرد.