پیشگیری | عوارض جانبی بیهوشی

پیشگیری

به سختی می توان کاری انجام داد که بتواند در برابر عوارض بعد از بیهوشی انجام دهد ، معمولاً بیمار نمی تواند نحوه واکنش خود را کنترل کند. بیهوشی، اما متخصصان بیهوشی از این امر آگاه هستند و قابل تحمل ترین را انتخاب می کنند مواد مخدر.