پیش آگهی | تیروئیدیت

پیش بینی

پیش آگهی حاد تیروئیدیت خوب است. با آنتی بیوتیک درمانی به موقع ، بیماری طی چند روز بدون عواقب فروکش می کند. با این حال ، اگر بافت تیروئید به شدت آسیب دیده باشد ، ممکن است عملکرد نامناسبی ایجاد شود.

فرم زیر حاد باید با عوامل ضد التهابی درمان شود. به این ترتیب ، تیروئیدیت همچنین طی چند هفته تا چند ماه بدون آسیب دائمی بهبود می یابد. در موارد منفرد ، عملکرد ضعیف ایجاد می شود ، به طوری که غده تیروئید مقادیر باید هر سال یک بار بررسی شود.