پیش آگهی - چه مدت در مرخصی استعلاجی ، چه مدت ناتوان است. | سندرم محافظت از شانه

پیش آگهی - چه مدت در مرخصی استعلاجی ، چه مدت ناتوان است

پیش آگهی شانه نشانگان گیرافتادگی شانه بستگی دارد این عوامل همچنین بر مدت زمان مرخصی استعلاجی و زمان مجدد ادغام در محل کار تأثیر می گذارند. البته مدت زمان مرخصی استعلاجی به شرایط کار نیز بستگی دارد. در اکثر موارد ، بیمار حدود 3 ماه پس از گرفتگی مفصل شانه و جراحی بعدی به مرخصی استعلاجی می رود. در موارد دشوارتر ، به عنوان مثال بعد از بخیه تاندون یا در محل کار با تقاضای جسمی زیاد ، می توان مرخصی استعلاجی را به 6 ماه یا بیشتر تمدید کرد.

  • شرایط مختلف مانند شرایط آموزش است
  • سن بیمار
  • شرایط موجود یا ضایعات احتمالی تاندون ها
  • ابتکار شخصی در آموزش
  • تمایل شخصی برای ترمیم زخم