مشکلات ادرار در مجامع عمومی | مشکلات ادرار کردن

مشکلات ادرار در جمع

یک مشکل معمول در ادرار ، عدم توانایی در ادرار در جمع است. مردانی که به توالت های عمومی مراجعه می کنند به ویژه تحت تأثیر قرار می گیرند. این مشکل "پارازیت" نام دارد و روانشناختی است.

از ترس از افکار دیگران در توالت عمومی ، مثانه گردن عضلات متشنج شده و ادرار را غیر ممکن می کنند. مشکل وقتی شخص مبتلا هنگام بروز مشکل تحت فشار قرار می گیرد به خودی خود بدتر می شود و ترس را حتی بیشتر می کند. با شکستن طلسم ، ادرار کار می کند ، حتی اگر افراد هنوز وارد توالت شوند.