تشخیص پیشگیری

معاینات پزشکی برای تشخیص و پیشگیری به موقع (پیشگیری ثانویه) به تشخیص به موقع بیماری ها برای دستیابی به درمان از طریق درمان به موقع کمک می کند (به عنوان مثال کولورکتال سرطان) یا برای کاهش آسیب های ناشی از آن (به عنوان مثال دیابت ملیتوس (دیابت) ، فشار خون).

هرچه بیماری زودتر تشخیص داده شود ، شانس بهبودی بیشتر خواهد بود.

معاینات پیشگیرانه و منظم به موقع به طور منظم سهم بسزایی در سلامت بدن شما دارد.