درد تحت فشار تاج هنگام جویدن | تاج دندان

هنگام جویدن درد تحت فشار تاج

اگر یک تاج کاملاً در جای خود قرار داشته باشد ، ممکن است باعث فشار شود درد هنگام جویدن هنگام عادت کردن. در بیشتر موارد ، این فشار درد بعد از چند روز کاملا ناپدید می شود دندان ساییده شده به یک مرحله سایش خاص نیاز دارد ، زیرا تاج فقط پس از سیمان شدن قرار می گیرد.

اگر درد بعد از حدود یک و نیم هفته ادامه می یابد ، انسداد باید توسط دندانپزشک مسئول بررسی شود ، زیرا پیش از تماس می تواند دلیل آن باشد. دندان در هنگام جویدن دچار استرس زیادی می شود و بنابراین باعث ناراحتی می شود. پس از آسیاب کردن ، این درد معمولاً به سرعت فروکش می کند.

تاج بعد از درمان کانال ریشه

بعد از درمان کانال ریشه دندانهای آسیب دیده شکننده می شوند زیرا از بین می روند و دیگر از طریق مواد مغذی تأمین نمی شوند. این شکنندگی به این معنی است که دندان ها حتی در بارهای کم در معرض شکستن هستند. به همین دلیل است که باید اندکی بعد از آنها تاج گذاری کرد درمان کانال ریشه.

اگر دندان درمان شده با کانال ریشه شکسته شود ، اغلب آنقدر عمیق می شکند که دیگر ارزش نگهداری ندارد و باید آن را کشید. از طرف دیگر ، تاج از دندان ضعیف شده در این حالت از خارج محافظت می کند و ثبات جدیدی را می توان با دندان حیاتی مقایسه کرد. قبل از تاج گذاری ، در بیشتر موارد ، یک پین قرار داده می شود ، که از نیروهای کششی (اکسترودر) محافظت می کند و همچنین باعث حفظ بیشتر تاج و ثبات می شود.

پس از پر کردن بهینه کانال ریشه (معمولاً پس از 2 تا 4 هفته) پست و تاج به محض اینکه دندان شکایتی نداشته باشد ، برنامه ریزی و ساخته می شود. به طور کلی ، دندان نباید در این مدت تحت بارهای سنگین جویدنی قرار گیرد و در صورت لزوم ، می توان آن را کمی خارج کرد انسداد به طوری که هنگام گاز گرفتن تماس کمتری نسبت به بقیه دندان ها دارد. سپس دندانهای دیگر بطور مختصر بار جویدن دندان تحت درمان را بر عهده می گیرند ، که می توانند برای مدت زمان مشخصی جبران کنند.