خانه قدرت

"Power-House" به پشت دراز بکشید و پاها را روی زمین قرار دهید. هنگام بازدم ، لگن را به سمت جلو متمایل کرده و فشار دهید عضلات شکمی بسیار محکم تصور کنید که دکمه شکم خود را به زمین فشار دهید.

La سر کمی برجسته شده است. هنگام بازدم ، تنش را دوباره آزاد کنید. یا می توانید 15 تکرار انجام دهید یا تنش را برای 10 تا 15 ثانیه حفظ کنید و به صورت ریتمیک نفس بکشید. افزایش برای بلند کردن پا هنگام انجام این کار است. با تمرین بعدی ادامه دهید