پلی آرتروز: ریزمغذی درمانی

در چارچوب داروی ریز مغذی ها (مواد حیاتی) ، از مواد حیاتی زیر (ریز مغذی ها) برای درمان حمایتی استفاده می شود:

  • سولفات کندرویتین
  • سولفات گلوکوزامین

توصیه های ماده حیاتی فوق (ریز مغذی ها) با کمک متخصصان پزشکی ایجاد شده است. تمام گفته ها توسط مطالعات علمی با شواهد بالایی پشتیبانی می شوند. برای یک درمان توصیه ، فقط مطالعات بالینی با بالاترین درجه شواهد (درجه 1a / 1b و 2a / 2b) مورد استفاده قرار گرفت که به دلیل اهمیت بالای آنها ، توصیه درمانی را ثابت می کند. این داده ها در بازه های زمانی مشخص به روز می شوند.

* مواد مغذی حیاتی (کلان و ریز مغذی ها) را شامل می شوند ویتامین ها, مواد معدنی, عناصر کمیاب, اسیدهای آمینه ضروری، ضروری است اسیدهای چرب، و غیره