پلی آرتروز: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر پلی آرتروز ایجاد شود:

سیستم اسکلتی - عضلانی و بافت همبند (M00-M99).

  • آرتروز فعال شده
  • محدودیت حرکت
  • سوposاستفاده های مفصلی
  • انقباضات - کوتاه شدن دائمی عضلات با محدودیت مفصلی در نتیجه.

علائم و یافته های غیرعادی و بالینی و آزمایشگاهی که در جای دیگری طبقه بندی نشده اند (R00-R99).

  • درد مزمن