پنوموتوراکس: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است توسط پنوموتوراکس ایجاد شود:

سیستم تنفسی (J00-J99)

بیشتر

  • ادم گسترش - اگر خیلی سریع گسترش یابد ، ادم ریوی می تواند رخ دهد.
  • آسیب ریوی به دلیل قفسه سینه زهکشی ، مشخص نشده است.