طاعون: پیشگیری

برای جلوگیری از طاعون، باید به کاهش توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • نیش ککهای آلوده
  • تماس مستقیم با افراد آلوده
  • تماس با خاک آلوده ، فضولات
  • تماس با لاشه حیوانات آلوده
  • استنشاق مواد آلوده (آفت پنومونیک)
  • انتقال مستقیم انسان به انسان از طریق آئروسل های آلوده (ذات الریه) طاعون).
  • مصرف مواد آلوده