طاعون: یا چیز دیگری؟ تشخیص های افتراقی

تشخیص افتراقی آفت بوبونیک (طاعون بوبونیک)

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • لنفادنیت (لنفادنیت).

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

تشخیص افتراقی طاعون ذات الریه

سیستم تنفسی (J00-J99)

  • ذات الریه (ذات الریه)

تشخیص افتراقی سپسیس طاعون

پوست و زیر جلدی (L00-L99).

  • لنفادنیت (التهاب کبد) لنف گره ها)

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

  • عفونت با ویروس آربوویروس ، مشخص نشده است.
  • مالاریا
  • عفونت های مننگوکوکی ، مشخص نشده است
  • شکم حصبه - بیماری عفونی ناشی از سالمونلا حصبه همراه با شدید است اسهال.