طاعون: آزمایش آزمایش

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایش های آزمایشگاهی اجباری.

  • تشخیص پاتوژن - میکروسکوپ ، کشت ، تشخیص آنتی ژن.

در صورت وجود شواهد مربوط به عفونت حاد ، برای یرسینیا پستیس باید تشخیص مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود (قانون پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی در انسانها

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی، و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.