فیزیوتراپی / تمرینات: صافی کف پا | فیزیوتراپی برای بدخیمی پا

فیزیوتراپی / تمرینات: صافی کف پا

پای صاف نوع کمتری است که از کف صاف مشخص است و در آن قوس طولی پا از طریق آن فشرده می شود. علت آن اغلب یک عضله تثبیت کننده ضعیف است. تمرینات با کف صاف به شرح زیر است: روی یکی بایستید پا.

La پا، که در هوا است ، اکنون با پا حرکات دایره ای را در هوا ترسیم می کند. جنبش از مچ پا. با هر حرکت رو به پایین ، انگشتان پا را آگاهانه به سمت زمین بکشید.

20 ثانیه اجرا کنید. بایستید و دو شانه به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشید تا پا کاملاً روی زمین قرار بگیرد. اکنون انگشتان پا را به سمت سقف بکشید ، کشش را به مدت 2 ثانیه نگه دارید و دوباره آن را پایین بیاورید.

20 تکرار تمرینات بیشتر برای پا را می توان در مقاله یافت

 • ورزش برای خار پاشنه
 • تمرینات برای بدخیمی پا
 1. روی یکی بایستید پا. پایی که در هوا است اکنون با حرکات چرخشی پا در هوا می کشد. جنبش از مچ پا.

  با هر حرکت به سمت پایین ، انگشتان پا را آگاهانه به سمت زمین بکشید. 20 ثانیه اجرا کنید.

 2. بایستید و دو شانه به اندازه عرض شانه فاصله داشته باشید تا پا کاملاً روی زمین قرار بگیرد. اکنون انگشتان پا را به سمت سقف بکشید ، کشش را به مدت 2 ثانیه نگه دارید و دوباره آن را پایین بیاورید. 20 تکرار

فیزیوتراپی / تمرینات: Splayfoot

Splayfeet با نسبتاً گسترده ای مشخص می شود پیش پا، که انگشتان پا با آن فاصله زیادی دارند. کراس کراس در پا به همین مناسبت به طور فزاینده ای از بین می رود. تمرینات برای این موارد عبارتند از: انگشتان پا را به عمد تا آنجا که ممکن است گسترش دهید و همزمان نوک انگشتان پا را به سمت بالا بکشید.

سپس دقیقاً عکس این عمل را انجام دهید ، یعنی انگشتان پا را به هم فشار دهید و آنها را به داخل بچرخانید. 15 بار تکرار روی نوک انگشتان راه بروید و سپس با پاشنه خود 10 بار در جهت عقربه های ساعت و 10 بار در خلاف جهت عقربه های ساعت حلقه بزنید بدون اینکه پاها را پایین بیاورید. بیشتر تمرینات را می توانید در مقاله ببینید:

 • تمرینات برای بدخیمی پا
 • درد در گلوله پا
 • تمرینات ضد درد جلوی پا
 1. انگشتان پا را تا آنجا که ممکن است عمداً باز کنید و همزمان نوک انگشتان پا را به سمت بالا بکشید. سپس دقیقاً عکس این عمل را انجام دهید ، انگشتان پا را به هم فشار دهید و آنها را به داخل بچرخانید. 15 بار تکرار
 2. روی نوک پنجه راه بروید و سپس 10 بار در جهت عقربه های ساعت و 10 بار در خلاف جهت عقربه های ساعت با پاشنه خود حلقه بزنید بدون اینکه پاها را پایین بیاورید.