فسفاتیدیل سرین: تعریف ، سنتز ، جذب ، انتقال و توزیع

فسفاتیدیل سرین (PS) فسفولیپیدی است که به طور طبیعی وجود دارد اسید فسفریک باقی مانده با آمینو اسید سرین استری شده است.

سوخت وساز

PS ، مانند فسفاتیدیل كولین ، می تواند به میزان كافی به صورت درون زا سنتز شود. اما اگر کسری اسید آمینه وجود داشته باشد متیونین، ویتامین B9 (اسید فولیک), ویتامین B12 (کوبالامین) ، یا ضروری است اسیدهای چرب، فسفاتیدیل سرین کافی نمی تواند توسط بدن تشکیل شود. پسندیدن لسیتین، فسفولیپید ساختار اساسی غشای سلولی را تشکیل می دهد و بنابراین برای تحرک و عملکرد کلیه سلولهای بدن ضروری است.

فسفاتیدیل سرین برای آن بسیار مهم است مغز. در آنجا به ویژه با غلظت زیاد در غشای سلولهای عصبی یافت می شود.