بیماری پرتس: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است توسط بیماری پرتس ایجاد شود:

سیستم اسکلتی - عضلانی و بافت همبند (M00-M99).