انزیم گوارنده پروتئين در شیره معده

ساختار و خواص

پپسین به صورت سفید تا زرد کمرنگ ، رطوبت ساز ، بلورین یا بی شکل وجود دارد پودر که در محلول است آب. از معده بدست می آید مخاط از خوک ، گاو یا گوسفند. پپسین حاوی پروتئینازهای از معده که در یک محیط اسیدی فعال هستند (pH 1 تا 5).

اثرات

پپسین (ATC A09AA03) دارای خواص پروتئولیتیک (تجزیه پروتئین) است. پیوندهای پپتیدی را می شکافد. پپسین یک محصول طبیعی است که در انسان نیز شکل می گیرد معده از پیش ماده پپسینوژن آن است و در آب معده یافت می شود.

موارد مصرف

برای درمان اختلالات گوارشی.

موارد منع مصرف

پپسین در افزایش حساسیت منع مصرف دارد. به نظر ما ، در موارد معده نشان داده نشده است سوزش و GERD اقدامات احتیاطی کامل را می توان در برچسب دارو مشاهده کرد.

عوارض جانبی

ممکن عوارض جانبی شامل واکنشهای حساسیت بیش از حد است.