سرطان آلت تناسلی: پیشگیری

واکسیناسیون HPV ممکن است قادر به جلوگیری از برخی باشد سرطان آلت تناسلی مرد (= پیشگیری اولیه).

برای جلوگیری از سرطان آلت تناسلی مرد (سرطان آلت تناسلی مرد) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

عوامل پیشگیری (عوامل محافظتی)

  • ختنه زودرس (ختنه پوست ختنه گاه).
    • ختنه آیینی در کودکی: کاهش میزان بروز سرطان آلت تناسلی با ضریب 3.
    • In کودکی: کاهش خطر ابتلا به سرطان با ضریب 10 ؛ میزان بروز سرطان درجا (CIS) ثابت است.