سندرم نوع کشکک - ورزش 4

هماهنگی. بایستید با پا شما می خواهید روی یک سطح ناپایدار تمرین کنید. دیگری پا در هوا با زاویه نگه داشته می شود.

در ابتدا شما سعی می کنید خود را پیدا کنید تعادل با دستان خود با شروع از این وضعیت ، می توان تمرینات مختلفی را انجام داد: به آرامی روی زانوها قرار بگیرید و دوباره صاف شوید و بدون از دست دادن تعادل. روی یکی بایستید پا و همزمان حرکتی دیگر مانند پرتاب و گرفتن توپ را انجام دهید.

می توانید نام خود را در هوا بنویسید یا روی خود بایستید پیش پا/پاشنه. 3 15 XNUMX ثانیه در هر پا. بازگشت به مقاله ”ورزش هایی برای سندرم تاندون کشکک