سندرم نوک کشکک - ورزش 2

کشش ورزش: برای کشش از جلو ران، روی یکی بایستید پا و پای آزاد را در مچ پا مفصل آن را به سمت باسن خود بکشید ، بالای بدن خود را به حالت ایستاده نگه دارید و لگن را به جلو فشار دهید. کشش را به مدت 10 ثانیه نگه دارید و سپس در هر طرف تکرار کنید. به تمرین بعدی ادامه دهید.