سندرم نوک کشکک - ورزش 1

بسیج: خود را در وضعیت خوابیده قرار دهید. انگشتان پا و زانوها را محکم کرده و دوباره کشش دهید. دیگری پا می تواند به صورت موازی یا در جهت مخالف کار کند.

پاشنه پا مرتباً روی زمین ثابت می ماند. برای افزایش تحرک ، پا برداشته شده و به طور متناوب زاویه دار شده و از وضعیت خوابیده با پای دیگر کشیده می شود. 3 عدد با هر بار 15 تکرار. به تمرین بعدی ادامه دهید.