طب تسکینی - مردن و حقوق

با مرگ همیشه سوالات حقوقی مطرح می شود. در اینجا بیاموزید که چرا اتانازی موضوعی حساس است و چگونه وصیت نامه زنده را تنظیم کنید.

اطلاعات نویسنده و منبع

تاریخ عضویت:

استانداردهای علمی:

این متن با الزامات ادبیات پزشکی، دستورالعمل های پزشکی و مطالعات جاری مطابقت دارد و توسط متخصصان پزشکی بررسی شده است.