اکسیبندازول

محصولات

Oxibendazole بصورت تجاری به صورت خمیر خوراکی (Equitac) موجود است. از سال 1988 در بسیاری از کشورها تصویب شده است.

ساختار و خواص

اکسی بندازول (C.12H15N3O3، Mr = 249.3 گرم در مول) مشتق بنزیمیدازول است.

اثرات

Oxibendazole (ATCvet QP52AC07) ضد هلمینتیک است.

موارد مصرف

برای درمان آلودگی کرم در اسب و اسب (نماتد ،).