آکسفندازول

محصولات

اکسفندازول بصورت تعلیق و بولوس بصورت تجاری موجود است. از سال 1980 در بسیاری از کشورها تأیید شده است.

ساختار و خواص

آکسفندازول (C.15H13N3O3S، Mr = 315.3 گرم در مول) مشتق بنزیمیدازول است.

اثرات

اکسفندازول (ATCvet QP52AC02) دارای خواص ضد هلمی است.

موارد مصرف

اکسفندازول در گاو و گوسفند برای درمان عفونت های کرم استفاده می شود.