اکسیتاکائین

محصولات

موتزا (خارج از تجارت)

ساختار و خواص

اکسیتاکائین (سی28H41N3O3، Mr = 467.6 گرم در مول) متعلق به آمیدنوع بی حس کننده های موضعی.

اثرات

Oxetacaine (ATC C05AD06) دارد بی حسی موضعی خواص.

موارد مصرف

تسکین علامتی زخم, گاستریتو ازوفاژیت.