التهاب لوله تخمدان و لوله فالوپ (Adnexitis): آزمایشات تشخیصی

واجب تشخیص دستگاه پزشکی.

  • سونوگرافی واژن (سونوگرافی با استفاده از پروب سونوگرافی وارد واژن) [سالپینگیت (التهاب لوله های رحمی): لوله های پر از مایع (لوله های رحمی) با دیواره های ضخیم شده و افزایش جریان خون]
  • سونوگرافی شکم (سونوگرافی معاینه اندام های شکمی) - برای تشخیص اولیه.

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.