نارسایی تخمدان: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایش های آزمایشگاهی اجباری.
هیچ پارامتر آزمایشگاهی برای تشخیص نارسایی جفت وجود ندارد