نارسایی تخمدان: تاریخچه پزشکی

تاریخچه پزشکی (سابقه بیماری) نشان دهنده یک ملفه مهم در تشخیص است نارسایی جفت.

تاریخ رویشی شامل تاریخچه تغذیه.

 • سوء تغذیه
 • کمبود ریز مغذی ها
 • الکل
 • سیگار کشیدن
 • مواد مخدر

خودتاریخی

 • سن زن باردار: 35 سال
 • چاق (BMI 25 پوند ، چاقی).
 • شرایط از پیش موجود:
 • جراحی رحم: EG.
  • هسته سازی میوما (برداشتن فیبروئیدها/ رشد رحم خوش خیم از رحم ضمن حفظ آنها).
  • جراحی ناهنجاری
 • قرارگیری در معرض تشعشع