استئوما: آزمایش های تشخیصی

تشخیص دستگاه اجباری پزشکی

  • رادیوگرافی متعارف از ناحیه بدن آسیب دیده ، در دو صفحه - برای ارزیابی میزان رشد تومور ؛ استئوما سایه ایجاد می کند و به شدت محدود می شود
  • توموگرافی کامپیوتری (CT ؛ تصویربرداری مقطعی (عکس رادیوگرافی از جهات مختلف با تجزیه و تحلیل مبتنی بر رایانه)) - برای تعیین محل ، اندازه و میزان تومور (تخریب / تخریب استخوان؟)
  • تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI ؛ تصویر مقطعی مبتنی بر رایانه (با استفاده از میدان های مغناطیسی ، یعنی بدون اشعه X)) - به منظور تعیین محل ، اندازه و میزان تومور (نفوذ بافت نرم؟)