آفت دهان (Gingivostomatitis Herpetica): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که می تواند ناشی از ژنژیوستوماتیت هرپتیکا (برفک دهانی) باشد:

چشم و زائده چشم (H00-H59).

  • Keratitis dentritica / -disciformis - التهاب قرنیه و ملتحمه از چشم

بیماری های غدد درون ریز ، تغذیه ای و متابولیکی (E00-E90).

روان - سیستم عصبی (F00-F99؛ G00-G99)