سندرم آپنه انسدادی خواب: آزمایش و تشخیص

سندرم آپنه انسدادی خواب بر اساس تشخیص داده می شود تاریخچه پزشکی, معاینهی جسمیو تشخیص دستگاه پزشکی.