اوبیدوکسیم کلراید

محصولات

اوبیدوکسیم کلراید از نظر تجاری به عنوان محلول تزریق (توکسوگونین) موجود است. از سال 1965 در بسیاری از کشورها تصویب شده است. همراه با آتروپین، این یکی از اجزای سرنگ ComboPen ارتش سوئیس است.

ساختار و خواص

اوبیدوکسیم کلراید (C14H16Cl2N4O3، Mr = 359.2 گرم در مول)

اثرات

اوبیدوکسیم کلراید (ATC V03AB13) می تواند استیل کولین استرازهای مسدود شده را که توسط ارگانوفسفره ها در عملکرد آنها مهار می شوند دوباره فعال کند. ارگانوفسفره ها به عنوان مثال در حشره کش ها و از اجزای سلاح های C هستند.

موارد مصرف

برای درمان مسمومیت با ارگانوفسفات ها.