نیستاگموگرافی

Nystagmography به معاینه حرکات چشم در چه زمانی اشاره دارد نیشنگموس مشکوک است این شامل حرکات غیر ارادی چشم است که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. نیستاگموس می تواند فیزیولوژیک باشد ، بلکه پاتولوژیک است. بین چرخش از خود به خود و موقعیت تمیز داده می شود نیشنگموس.

موارد مصرف (مناطق کاربرد)

  • سو Sus ظن به نیستاگموس و روشن شدن علت آن.

روش

در نیستاگموگرافی ، از الکترودهای سطحی برای ثبت و مستند کردن اختلاف پتانسیل ایجاد شده در حین حرکات چشم استفاده می شود. معاینه یا در یک اتاق تاریک یا با چشم بسته انجام می شود.

نیستاگموگرافی یک روش تشخیصی قدرتمند برای بررسی حرکات چشم در هنگام ظن به نیستاگموس است.