نیکلوزامید

محصولات

در آلمان ، نیکلوزامید از نظر تجاری به صورت جویدنی موجود است قرص (یومسان) در بسیاری از کشورها ، این دارو ثبت نشده است.

ساختار و خواص

نیکلوزامید (سی13H8Cl2N2O4، Mr = 327.1 گرم در مول) یک کلرید و نیتراته بنزامید است و اسید سالیسیلیک مشتق. به صورت بلورهای ریز سفید مایل به زرد و مایل به زرد وجود دارد و عملا در آن نامحلول است آب.

اثرات

نیکلوزامید (ATC P02DA01) دارای خواص ضد التهابی است. این اثرات به دلیل مهار فسفوریلاسیون اکسیداتیو در انگلی است میتوکندری.

موارد مصرف

برای درمان آلودگی کرم روده:

  • (کرم گاوی)
  • (کرم گوشت خوک)
  • (کرم ماهی)
  • (کرم کوتاه)

استفاده موضعی برای درماتیت حمام (فرار کک ها") به شکل کرم نیکلوزامید بحث شده است ، به آنجا مراجعه کنید.