نوروجتاتیو

گیاهان عصبی هستند داروهای با اثرات خود مختار سیستم عصبی، به عنوان مثال، همدردی, همدردی, پاراسمپاتومیمتیکو پاراسمپاتولیتیک ها.