حالت تهوع: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی سفارش 1 - آزمایشات آزمایشگاهی اجباری.

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه دوم - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمیو غیره - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.