پسوریازیس ناخن: آزمایش های تشخیصی

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی، تشخیص آزمایشگاهی و تشخیص دستگاه اجباری پزشکی - برای روشن شدن تشخیص افتراقی.