قارچ ناخن (Onychomycosis): آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی آزمایشات آزمایشگاهی اجباری درجه یک.

  • تشخیص قارچ میکروسکوپی از منطقه حاشیه تغییر یافته پوست سایت / میخ (آماده سازی بومی).
  • کشت فرهنگی از منطقه حاشیه ای تغییر یافته پوست سایت.
  • معاینه بافت شناسی در موارد مشکوک به tinea unguium ، اما آماده سازی بومی منفی و فرهنگ منفی.