قارچ ناخن (Onychomycosis): عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است در اثر Onychomycosis (قارچ ناخن) ایجاد شود:

بیماریهای عفونی و انگلی (A00-B99).

  • عفونت پا ناشی از باکتری مانند گل سرخ.
  • میکوز (عفونت قارچی) سایر قسمت های بدن مانند ناحیه کشاله ران