اصلاحات | افزایش بیش از حد

تغییرات

مختلف سازگاری ماشین ها تمرین را تغییر می دهند فشار خون بالا، به طوری که بالاتنه و پاها روی همه ماشین ها یک خط ایجاد نمی کنند ، بلکه یک زاویه قائمه بین آنها قرار دارد ران و بالاتنه این حرکت را تسهیل می کند و بنابراین به ویژه به طور مکرر در سلامت آموزش. احتمال دیگر تغییر ، استفاده از ماده منبسط کننده است. شما می توانید اطلاعات دقیق تری در مورد فشار خون بالا با منبسط کننده در اینجا.