درد متاتارس (Metatarsalgia): پیشگیری

برای جلوگیری از متاتارسالژی (میانه پا درد) ، باید به کاهش فرد توجه شود عوامل خطر.

عوامل خطر رفتاری

  • کفش های نامناسب مانند کفش های پاشنه بلند یا کفش هایی که دارای کفی کم ارتفاع هستند.