سپسیس مننگوکوک: درمان

سوp ظن به سپسیس مننژوکوک: بلافاصله تماس اضطراری برقرار کنید! (با 112 تماس بگیرید)

اقدامات کلی

  • بستری فوری!
  • رعایت اقدامات بهداشت عمومی!