سپسیس Meningococcal: عوارض

موارد زیر مهمترین بیماریها یا عوارضی است که ممکن است توسط سپسیس مننگوکوک ایجاد شود:

  • قطع شدن (قطع) یک عضو (اعضای بدن) ، مشخص نشده است.
  • نارسایی چند اندامی (MODS ، سندرم اختلال عملکرد چند اندام ؛ MOF: نارسایی چند عضوی) - نارسایی همزمان یا پی در پی یا اختلال عملکرد شدید در سیستم های مختلف ارگانهای حیاتی بدن.