مننژیوم: آزمایش و تشخیص

پارامترهای آزمایشگاهی مرتبه 2 - بسته به نتایج تاریخچه ، معاینهی جسمی، و پارامترهای آزمایشگاهی اجباری - برای تشخیص های افتراقی در اختلالات هوشیاری یا مننژیوما.