مننژیوم: آزمایش های تشخیصی

واجب تشخیص دستگاه پزشکی.

اختیاری تشخیص دستگاه پزشکی - بسته به نتایج تاریخ ، معاینهی جسمی, تشخیص آزمایشگاهی و واجب تشخیص دستگاه پزشکی - برای شفاف سازی تشخیص افتراقی.

  • آنژیوگرافی (تصویربرداری از رگهای خونی توسط ماده حاجب در معاینه اشعه ایکس) - نشان می دهد که کدام عروق خونی با تومور مرتبط هستند و آیا جریان خون محدود است