گلومرولونفریت غشایی - پرولیفراتیو: درمان دارویی

هدف درمانی

جلوگیری از وخامت عملکرد کلیه

توصیه های درمانی

  • هیچ گزینه درمانی م forثری برای این فرم وجود ندارد گلومرولونفریت. با این حال ، یک تلاش درمانی می تواند با مهار کننده های تجمع پلاکت انجام شود استیل سالیسیلیک اسید و دی پیرامیدول. با این حال ، وضعیت داده ها در این مورد هنوز چندان قانع کننده نیست!
  • سرکوب کننده سیستم ایمنی همچنین نتوانست مورد قبول واقع شود.
  • ترکیبی از ایمونوتراپی با پلاسمافرزیس منظم از عود بیماری جلوگیری می کند گلومرولونفریت غشایی به مدت 2 سال پس از کلیه پیوند در یک کارآزمایی درمانی واحد