گلومرولونفریت غشایی: آزمایشات تشخیصی

اجباری تشخیص دستگاه پزشکی.

  • سونوگرافی کلیه (سونوگرافی کلیه).
  • کلیه بیوپسی (نمونه برداری از بافت از کلیه) - برای تشخیص قطعی ، برنامه ریزی درمان ، ارزیابی پیش آگهی.