مدیاستن: عملکرد، آناتومی، بیماری ها

مدیاستینوم چیست؟

مدیاستن یک فضای بافت همبند است که به صورت عمودی در قفسه سینه قرار دارد و در زبان آلمانی فضای مدیاستن نیز نامیده می شود. این فضا شامل قلب با پریکارد، بخشی از مری که بالای دیافراگم قرار دارد، قسمت پایینی نای با تقسیم آن به برونش های اصلی، غده تیموس و همچنین عروق، اعصاب و غدد لنفاوی است.

عملکرد مدیاستن چیست؟

مدیاستن مهمترین شریان ترافیکی برای مسیرهای هدایت بین سر و گردن از یک سو و قفسه سینه و/یا حفره شکمی از سوی دیگر در نظر گرفته می شود. این شامل، برای مثال، نای و مری و همچنین اعصاب و عروق مهم است.

مدیاستن در کجا قرار دارد؟

فضای مدیاستن در قفسه سینه قرار دارد. از طرفی توسط ریه ها، از بالا توسط گردن و از پایین توسط دیافراگم محدود می شود. مرز قدامی توسط استخوان سینه (استرنوم) و مرز خلفی توسط ستون فقرات قفسه سینه تشکیل می شود.

پزشکان حفره مدیاستن را به چند بخش تقسیم می کنند:

  • مدیاستن تحتانی (عضله تحتانی): از مرز بالایی قلب شروع می شود و به بخش های قدامی، میانی و خلفی تقسیم می شود. قلب در قسمت میانی قرار دارد.

چه مشکلاتی در مدیاستن ممکن است رخ دهد؟

آمفیزم، تجمع هوا، می تواند در مدیاستن رخ دهد، که برای مثال پس از آسیب های ریه ممکن است. تومورهای تیموس یا تیروئید، تومورهای بافت همبند یا کیست ها فضای مدیاستن را به دلیل اندازه خود منقبض می کنند و می توانند باعث مشکلات تنفسی شوند. بزرگ شدن خوش خیم تیروئید نیز فضای مدیاستن را منقبض می کند.

التهاب های سایر نواحی (بافت ریه، کبد یا معده، اما از حلق نیز منشا می گیرند) ممکن است منجر به التهاب های منتشر در بافت همبند مدیاستن شود.